การจ่ายเงินค่าตอบแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
Posted: Admin Date: 2020-10-06 17:38:22
IP: 58.8.207.140
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง  การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2562

 

» แจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหักเงินนำส่งให้แก่สหกรณ์ 

» เอกสารแนบท้าย (ธ.กรุงไทย)                                                          

» เอกสารแนบท้าย (ธ.ธกส)                                                              

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ