อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1 - 30 ก.ย.63
Posted: Admin Date: 2020-10-08 15:28:17
IP: 58.8.228.128
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติสวัสดิการสมรส

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2563

โอนเงินวันที่ 7 ตุลาคม 2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ