ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่ 17/2563 (วันที่ 12 ต.ค.63)
Posted: Admin Date: 2020-10-14 09:55:21
IP: 58.8.232.220
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญครั้งที่ 17/2563

ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

โอนเงินวันที่ 16 ตุลาคม 2563

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน พฤศจิกายน 2563)

 

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ