ผลการอนุมัติประนอมหนี้คณะทำงานแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
Posted: admin Date: 2020-10-29 16:17:28
IP: 171.96.225.82
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติประนอมหนี้คณะทำงานแก้ไขหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ชุดที่ 16 ครั้งที่ 5/2563 ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2563

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน พฤศจิกายน 2563)

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ