อนุมัติคำขอสวัสดิการ (สมรส) ณ วันที่ 1 - 31 ต.ค.63
Posted: Admin Date: 2020-11-04 10:57:14
IP: 58.8.207.107
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติสวัสดิการสมรส

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563

โอนเงินวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ