ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ วันที่ 28 ตุลาคม 2563
Posted: Admin Date: 2020-11-09 15:54:28
IP: 58.8.219.60
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ชุดที่ 16 ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ