อนุมัติคำขอเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว (กรณีไม่ใช่สมาชิกถึงแก่กรรม) ณ วันที่ 1- 31 ต.ค.63
Posted: Admin Date: 2020-11-11 10:38:37
IP: 58.8.228.13
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว กรณีไม่ใช่สมาชิกถึงแก่กรรม

เอกสารรับตั้งแต่วันที่ 1 - 31  ตุลาคม  2563

โอนเงินวันที่  10  พฤศจิกายน  2563

 

(หากสมาชิกยื่นขอรับบัญชี ธกส. จะได้รับเงินหลังวันโอน 3 วันทำการ)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ