ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญ COVID-19 ครั้งที่ 3/2564 (วันที่ 13 ก.พ.64)
Posted: Admin Date: 2021-02-15 13:16:41
IP: 58.8.207.62
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญสวัสดิการ (COVID-19) ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

โอนเงินวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน มีนาคม 2564)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ