ผลการอนุมัติกลับคืนสมาชิกภาพ ประจำเดือนมีนาคม 2564
Posted: Admin Date: 2021-03-31 16:57:19
IP: 119.76.52.98
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการอนุมัติกลับคืนสมาชิกภาพ  ประจำเดือนมีนาคม 2564

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 3/2564 

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ