ขยายระยะเวลาประนอมหนี้ของสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ
Posted: Admin Date: 2021-04-02 11:40:23
IP: 119.76.52.98
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง การประนอมหนี้ของสมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพ (ขยายระยะเวลา)

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ