ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ COVID-19 (รอบวันที่ 05 เม.ย 64)
Posted: Admin Date: 2021-04-07 09:32:02
IP: 115.87.245.162
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญสวัสดิการ (COVID-19) ครั้งที่ 8/2564

ณ วันที่ 05 เมษายน 2564

โอนเงินวันที่ 09 เมษายน 2564

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน พฤษภาคม 2564)

 

    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ