ตรวจสอบผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาปี 2564
Posted: Admin Date: 2021-04-10 08:02:23
IP: 115.87.245.162
 
 
 
 
 

 

 

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา

ประธานและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

 

 

ตรวจสอบสิทธิได้ที่   

(กรณีไม่เคยลงทะเบียน หรือลืมรหัสผ่าน ให้ลงทะเบียนกำหนดรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง)

 

 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำร้องคัดค้านหรือข้อโต้แย้ง

กรณีไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ