ผลการอนุมัติกลับคืนสมาชิกภาพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
Posted: Admin Date: 2021-08-05 10:29:18
IP: 119.76.52.225
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการอนุมัติกลับคืนสมาชิกภาพ  ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 17 ครั้งที่ 7/2564 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2564

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ