การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 29 ส.ค.2564
Posted: Admin Date: 2021-08-31 14:33:39
IP: 27.145.54.124
 
 
 
 
 

 

   เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (zoom meeting)โดยมีคณะกรรมการได้พิจารณาวาระ

การประชุมที่น่าสนใจ อาทิ

1. เห็นชอบแผนงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์แห่งใหม่

2. เห็นชอบการโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ จำนวน 1 ราย

3. เห็นชอบคืนสมาชิกภาพ และปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 44 ราย วงเงินอนุมัติ 11 ล้านบาทเศษ

4. เห็นชอบสมาชิกใหม่ (กรณีเคยพ้นสมาชิกภาพ) จำนวน 73 ราย

5. เห็นชอบฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับลูกหนี้ จำนวน 29 ราย

6. อนุมัติประนอมหนี้และนำหลักทรัพย์ค้ำประกัน จำนวน 1 ราย วงเงินอนุมัติ 770,000 บาทเศษ

7. อนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อการสงเคราะห์ จำนวน 1 ราย วงเงินอนุมัติ 1,300,000 บาท

8. อนุมัติเรื่องร้องทุกข์ของสมาชิก จำนวน 2 ราย

9. เห็นชอบแต่งตั้งนายอธิพงศ์ นาครอด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
   เป็นคณะทำงานพัฒนาระเบียบและหลักเกณฑ์ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

10. เห็นชอบจัดกิจกรรมทำบุญครบรอบ 17 ปี วันก่อตั้งสหกรณ์

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ