ผลการอนุมัติกลับคืนสมาชิกภาพ ประจำเดือนสิงหาคม 2564
Posted: Admin Date: 2021-09-01 13:30:51
IP: 115.87.244.48
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการอนุมัติกลับคืนสมาชิกภาพ  ประจำเดือนสิงหาคม 2564

มติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 17 ครั้งที่ 8/2564 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ