ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน (ระบบ ATM) วันที่ 9 - 13 ก.ย.2564
Posted: Admin Date: 2021-09-14 16:53:01
IP: 115.87.244.185
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ฉุกเฉิน ระบบ ATM

วันที่ 9 กันยายน - 13 กันยายน 2564

(การนำส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักเงินจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (ฏีกา)

 

 

 

► ตัวอย่างหน้าจอการทำรายการผ่าน ATM    
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ