หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
Posted: งานประชาสัมพันธ์ Date: 2011-08-31 11:44:23
IP: 58.9.184.131
 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้จัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ขึ้นมาใหม่ โดยเป็นเอกสารที่ต้องกรอก

พร้อมกับใบสมัครเมื่อแรกสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้จัดทำหนังสือดังกล่าวแนบท้ายใบสมัครไว้ให้แล้ว

สำหรับสมาชิกที่เป็นสมาชิกเก่าที่ไม่เคยตั้งผู้รับโอนประโยชน์ให้ดาวน์โหลดหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

กรอกข้อมูล และให้พยานเซ็นต์ชื่อ  เตรียมเอกสารของผู้รับโอนประโยชน์คือ

๑.สำเนาบัตประจำตัวข้าราชการ/ประชาชนของผู้รับโอนประโยชน์  (รับรองสำเนา)

๒.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอนประโยชน์ (รับรองสำเนา)

เสร็จแล้วส่งหนังสือตัวจริงมาที่

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด อาคาร 5 ชั้น 1

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

 

หมายเหตุ 1 สมาชิกที่กรอกใบสมัครรุ่นที่มีการแสดงเจตนาตั้งผู้รับผลประโยชน์แนบท้ายใบสมัคร ถือว่าได้ตั้งผู้รับ

โอนประโยชน์ไว้เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับนี้อีก

หมายเหตุ 2 ไม่รับ สำเนา หรือ fax รับเอกสารตัวจริงที่มาส่งเอง หรือส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ