หลักเกณฑ์ในการประนอมหนี้สำหรับลูกหนี้พ้นจากสมาชิกภาพ (ขยายระยะเวลา)
Posted: Admin Date: 2021-10-01 09:45:24
IP: 27.145.54.228
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประนอมหนี้สำหรับลูกหนี้พ้นจากสมาชิกภาพ

ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี และลูกหนี้ตามคำพิพากษา

ประจำปี 2564  (ขยายระยะเวลา)

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ