ผลการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ รอบประจำเดือน กันยายน 2564
Posted: Admin Date: 2021-10-06 18:09:48
IP: 124.122.137.158
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง ผลการอนุมัติปรับโครงสร้างหนี้ รอบประจำเดือน กันยายน 2564

มติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 17  ครั้งที่ 9/2564

ลงวันที่ 26 กันยายน 2564

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ