นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 10/2564
Posted: admin Date: 2021-11-02 16:13:56
IP: 27.145.54.166
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ โรงแรมสวนดุสิตเพลส ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 17 ครั้งที่ 10/2564 พร้อมด้วยรองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและเหรัญญิก กรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม โดยได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้

1. กำหนดแนวทางการรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2564

2. การสรรหาบริษัทประกันชีวิตสำหรับผู้ขอกู้เงินกับสหกรณ์

3. อนุมัติการกลับเข้าเป็นสมาชิกและการสมัครสมาชิกใหม่

4. การนำเงินทุนหมุนเวียนไปฝากหรือลงทุนกับสหกรณ์อื่น

5. ระเบียบว่าด้วยหุ้น, การปรับโครงสร้างหนี้, การให้เงินกู้แก่สมาชิก และในเรื่องของผู้จัดการ

6. กำหนดหลักเกณฑ์การกลับเข้าเป็นสมาชิก

7. อนุมัติเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์, เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

8. การดำเนินการฟ้องคดีกับสมาชิกพ้นสมาชิกภาพ

9. อนุมัติให้กลับเข้าเป็นสมาชิกและปรับโครงสร้างหนี้

10. อนุมัติการชำระหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ