ผลการอนุมัติเงินกู้สามัญสวัสดิการโควิด COVID-19 (รอบวันที่ 20 พ.ย.64)
Posted: Admin Date: 2021-11-22 13:29:28
IP: 27.145.54.166
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญสวัสดิการโควิด (COVID-19) ครั้งที่ 12/2564

ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

โอนเงินวันที่ 1 ธันวาคม 2564

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน ธันวาคม 2564)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ