รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ
Posted: Admin Date: 2022-01-05 17:41:45
IP: 27.145.54.166
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ

และกำหนด วัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือก

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ