การรับสมัครกรรมการดำเนินการสหกรณ์ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในวันสุดท้าย
Posted: admin Date: 2022-01-21 17:24:25
IP: 115.87.98.6
 
 
 
 
 

       วันนี้ (21 ม.ค. 65) เวลา 13.00 น. บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครผู้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด (ตามกำหนด 17 - 21 ม.ค. 65)แทนตำแหน่งที่ว่าง มีผู้เดินทางมาสมัครเพิ่มเติม จำนวน 3 ท่าน โดยเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน
         1. ผู้สมัครวันที่ 17 มกราคม 2565 จำนวน 7 ท่าน
         2. ผู้สมัครวันที่ 21 มกราคม 2565 จำนวน 3 ท่าน
         ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 17 ได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 รวมถึงวันลงคะแนนสรรหา และเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยขอเชิญชวนสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหาทุกท่านใช้สิทธิเลือกตัวแทนของทุกท่านชาวสหกรณ์ สถ. เพื่อส่วนร่วมในการพัฒนาให้สหกรณ์มั่งคง เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ