บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนและหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาคำร้องคัดค้านฯ
Posted: Admin Date: 2022-01-29 16:44:32
IP: 115.87.99.198
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ประจำปี 2565

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนและหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาคำร้องคัดค้านหรือข้อโต้แย้ง

กรณีไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

 

 

 ดาวน์โหลดแบบคำร้องอุทธรณ์ 

 

  ตรวจสอบสิทธิได้ที่  

(กรณีไม่เคยลงทะเบียน หรือลืมรหัสผ่าน ให้ลงทะเบียนกำหนดรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง)

 

 

 

 

คลิ๊ก>> กลุ่ม 1

 

คลิ๊ก>> กลุ่ม 2

 

คลิ๊ก>> กลุ่ม 3

 

คลิ๊ก>> กลุ่ม 4

 

คลิ๊ก>> กลุ่ม 5

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ