ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนและการประมวลผลคะแนนการสรรหากรรมการฯ
Posted: Admin Date: 2022-02-28 11:29:08
IP: 124.122.137.25
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ประจำปี 2565

เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนและการประมวลผลคะแนนการสรรหากรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ประจำปี 2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น "DLA savingcoop"

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ