โครงการประชุมและสัมมนาคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ ประจำปี 2565
Posted: Admin Date: 2022-03-16 14:04:33
IP: 124.122.9.139
 
 
 
 
 

โครงการประชุมและสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ คณะที่ปรึกษา
และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2565

 

               สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้จัดโครงการประชุมและสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ คณะที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม อิงธารรีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครนายก โดยมีนายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิด 

               การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ในปีบัญชี 2565 - 2566 บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภายใต้นโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ หลักในการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมืออาชีพ
และร่วมกันนำเสนอแนวความคิดทิศทางในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อพัฒนางานสหกรณ์ให้มีความเจริญมั่นคงต่อไป 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ