ผลการอนุมัติคืนสภาพและปรับโครงสร้างหนี้ ประจำเดือนเมษายน 2565
Posted: Admin Date: 2022-05-10 16:37:21
IP: 124.122.9.207
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง ผลการอนุมัติคืนสภาพและปรับโครงสร้างหนี้ 

รอบประจำเดือนเมษายน 2565

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 18 ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565

 

(เริ่มชำระงวดแรกเดือน พฤษภาคม 2565)

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ