โคงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด
Posted: admin Date: 2022-05-19 16:36:18
IP: 124.122.9.207
 
 
 
 
 

 

             วันนี้ (19 พฤษภาคม 2565) นางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ นายภาณุภณ พสุชัยสกุล อนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด ได้นำผู้จัดการ รองผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสหกรณ์ ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องระบบบริหารงานสหกรณ์ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบในการยกระดับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สมาชิกตามแนวนโยบายของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 18  ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีนางกฤติยา สัจจรักษ์ รองประธานกรรมการ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ