ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ LoGo
Posted: Admin Date: 2022-06-15 07:11:09
IP: 223.24.188.101
 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)

"สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด"

 

 

           สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จํากัด ได้จัดกิจกรรมโครงการ ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) “สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส์วนท้องถิ่น จํากัด ตามประกาศ ลงวันที่ 4 เมษายน 2565 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผล ดังนี้

 

  รางวัลชนะเลิศ  

  นายบำรุง  อิศรกุล  

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

นายธนภูมิ ครบส่วน

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

นายธันย์ธนัช บุญเกิด

 

 

 

รางวัลชมเชย 2 รางวัล

 

รายละเอียดเป็นไปตามประกาศแนบท้าย : 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ