ขอเชิญเข้าประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
Posted: Admin Date: 2022-07-12 19:55:09
IP: 27.55.94.203
 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ .2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมลองบีช-ชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและหน่วยงานของรัฐออกให้ ต่อเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียน โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกทุกท่านที่ได้ลงทะเบียนเข้าประชุมอยู่ร่วมการประชุมจนเสร็จสิ้นทุกประการโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ