ประกาศผลผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบการบริหารงานสหกรณ์
Posted: Admin Date: 2022-08-29 20:59:46
IP: 27.55.74.89
 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

 

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีพิเศษ โครงการจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ์

 

          คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๑๘ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์พิจารณาให้ นางสาวอาภาภรณ์ สุขหอม เป็นผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีพิเศษ  รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามประกาศ

 

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ