ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา และสถานที่สอบ
Posted: Admin Date: 2022-08-29 21:02:36
IP: 27.55.74.89
 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) วัน เวลา และสถานที่สอบ

 

          คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อ สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก  รายละเอียดเป็นไปตามประกาศ
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ