ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก) วันที่ 27 ส.ค. 65
Posted: Admin Date: 2022-08-31 13:28:37
IP: 27.145.0.47
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด

ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565

(โอนทุนเรือนหุ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565)
 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ