(ปิดรับลงทะเบียน)ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจําปี 2565 รุ่นที่ 4 ณ จังหวัดบุรีรัมย์
Posted: Admin Date: 2022-09-06 16:35:36
IP: 27.145.0.47
 

ปิดรับลงทะเบียน

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา

โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจําปี 2565

รุ่นที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น.

ณ โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดบุรีรัมย์

 

โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ดังนี้

1. การบรรยายพิเศษ

          - เรื่อง "หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และผลงานการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

         - เรื่อง "สิทธิประโยชน์สมาชิก การกู้เงิน การค้ำประกัน การประนอมหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการส่งเสริมธรรมาภิบาลสหกรณ์สีขาว

         - เรื่อง "แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

2. หน่วยบริการสมาชิกเคลื่อนที่

          - การรับสมัครสมาชิกใหม่

          - การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการขอกู้เงินจากสหกรณ้

          - การปรับโครงสร้างหนี้ การประนอมหนี้

          - การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

          - ฯลฯ

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ปิดรับลงทะเบียน 15 กันยายน 2565
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ