ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
Posted: Admin Date: 2022-09-20 19:18:21
IP: 124.120.180.144
 

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิก

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

1. ใบสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

2. ใบแสดงเจตนาตั้งผู้รับประโยชน์ 

3. หนังสือยินยอมหักเงิน 

 

 

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ