โครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก ประจำปี 2565 รุ่นที่ 4
Posted: Admin Date: 2022-09-27 10:43:21
IP: 27.145.8.210
 
 
 
 
 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสกายวิว โรงแรมสกายวิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิก รุ่นที่ 4 และบรรยายพิเศษ เรื่อง "หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ และผลงานการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์"

เวลา 10.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง "สิทธิประโยขน์สมาชิก และการส่งเสริมธรรมาภิบาลสหกรณ์สีขาว” โดย นางรจนา  ทองทิพย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม จังหวัดศรีสะเกษ และกรรมการและเหรัญญิก

เวลา 11.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การกู้เงิน การค้ำประกัน การประนอมหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้” โดย นางสาวศุภดามาศ  จันทาธอน รองปลัดเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี และกรรมการและเลขานุการ สอ.สถ.

เวลา 11.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการ และวิธีการดำเนินโครงการคลินิกแก้หนี้” เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่พ้นจากสมาชิกภาพ โดย นายณรงค์ฤทธิ์ เพชรฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและด้านบริหารทั่วไป

เวลา 13.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดย นางอุษณีย์ ทอย ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพบปะสมาชิกสหกรณ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการ อุดมการณ์ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในภูมิภาคต่างๆ โดยรุ่นที่ 4 นี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 300 คน

 

ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆ ท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกับ สอ.อปท. แล้วพบกันอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2565 โครงการรุ่นที่ 5 ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ