ประกาศสหกรณ์ฯ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ (ครั้งที่ ๓)
Posted: Admin Date: 2022-12-27 14:29:30
IP: 124.120.179.55
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

 

เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด แห่งใหม่ (ครั้งที่ ๓)

 

      เนื่องจากไม่มีผู้มายืนเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างดังกล่าว  สหกรณ์ฯ จึงขอยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ แห่งใหม่ ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

รายละเอียดเป็นไปตามประกาศ 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ