แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ(ตัดเอกสารวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕)
Posted: Admin Date: 2023-01-12 13:45:46
IP: 27.145.3.245
 

 

ประกาศผลการอนุมัติเงินกู้สามัญ 

ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

รอบโอนเงินในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการโอนเงินกู้สามัญ    (เริ่มชำระงวดแรกประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

 

 

หมายเหตุ :

๑. การนําส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (หักหน้าฎีกา) ตั้งแต่งวดที่ ๑

๒. การชําระเงินให้หักจากหน้าฎีกาหน่วยงาน โดยยึดใบแจ้งหนี้รายเดือนเป็นสำคัญ

๓. ชําระต่องวดยังไม่รวมหุ้นรายเดือน

๔. การอนุมัติในครั้งนี้สหกรณ์ฯ กำหนดให้ท่านต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ โดยสหกรณ์ฯ ได้หักเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ รายละ ๖๕๐ บาท จากเงินกู้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ที่ได้รับอนุมัติส่งแบบใบสมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ มายังสำนักงานสหกรณ์ฯ โดยด่วน วงเล็บมุมซอง "สมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์" 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจ : ๐๙๒-๓๙๑-๘๑๓๕, ๐๘๓-๗๘๒-๓๓๕๙, ๐๙๑-๗๒๗-๕๒๓๗

 Download ใบสมัครสมาชิก 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ