ตอนรับคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2566
Posted: admin Date: 2023-02-19 15:39:46
IP: 27.145.13.234
 
 
 
 
 

 

  

วันนี้ (19 ก.พ. 66) เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายชูชาติ จันทร์แก้ว รองประธานคนที่ 1 นายสำราญ มุกน้อย รองประธานคนที่ 2 นางสาวศุภดามาศ จันทาธอน กรรมการและเลขานุการ นางรจนา ทองทิพย์ กรรมการและเหรัญญิก นายชาญขณา แขวงอินทร์ กรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการ ให้การตอนรับคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2566 ประกอบด้วย 
1. นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ประธานกรรมการสรรหา
2. ร้อยตำรวจเอก มนูญ วิเชียรนิตย์ รองประธานกรรมการสรรหา
3. ดร.สติธร ธนานิธิโชติ กรรมการสรรหา
4. ดร.ไอศูรย์  ดีรัตน์ กรรมการสรรหา
5.นายวิรัตน์ พึ่งโพธิ์ทอง กรรมการสรรหา
6.นายสักการ ณิยกุล กรรมการสรรหา
7.นางสาวสุธาสินี ดาวเรือง กรรมการสรรหา
     ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

  

  

  
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ