พิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอก เสาโท
IP: 27.145.4.130
 
 
 
 
 

 
                  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๙ น. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ยกเสาเอก เสาโท "อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด" ณ บริเวณ สถานที่ก่อสร้างอาคาร โดย นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง ประธานกรรมการสหกณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เป็นประธานในพิธี พร้อมได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ รองเลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย นายพุทธชาติ เชื้อไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายชยุต สินพูนภักดิ์ รองนายกเทศมนตรีนครรังสิต นายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ นายปิติพงษ์ บัวไชยา ปลัดเทศบาลเมืองคลองหลวง ดร.ไอศูรย์ ดีรัตน์ กรรมการสรรหา คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ ๑๘ คณะที่ปรึกษา ผู้บริหาร สมาชิก และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ ซึ่งถือเป็นพิธีการตามความเชื่อในการเริ่มสร้างสิ่งก่อสร้างสำคัญ นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลต่อการอยู่อาศัย มีความเจริญรุ่งเรือง มั่งคั่ง มั่นคง และอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปตามประเพณีโบราณ "อาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด"
        มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อเป็นอาคารสำนักงานของสหกรณ์ ในการปฏิบัติงานกิจการของสหกรณ์ พร้อมทั้งให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน เป็นอาคารสำนักงาน 3 ชั้น ตั้งอยู่ซอยคลองหลวง ๘ (ข้างโรงกษาปณ์) เยื้องสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
    
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ