แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตัดเอกสารวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖)
Posted: Admin Date: 2023-05-16 17:33:31
IP: 124.120.181.95
 

 

ประกาศผลการอนุมัติเงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

รอบโอนเงินในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการโอนเงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต    (เริ่มชำระงวดแรกประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖)

 

 

 

หมายเหตุ :

๑. การนําส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (หักหน้าฎีกา) ตั้งแต่งวดที่ ๑

๒. การชําระเงินให้หักจากหน้าฎีกาหน่วยงาน โดยยึดใบแจ้งหนี้รายเดือนเป็นสำคัญ

๓. ชําระต่องวดยังไม่รวมหุ้นรายเดือน

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ