สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำนโยบายคณะกรรมการ สอ.อปท. ชุดที่ 19
Posted: Admin Date: 2023-06-27 15:02:58
IP: 124.122.218.168
 
 
 
 
 

คาม รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา / เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนทท้องถิ่น จำกัด (สอ.อปท.) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำนโยบายคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 19 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมกลุ่มย่อยทบทวนการดำเนินกิจการและกำหนดทิศทางในการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ระดมความคิดเห็นเพื่อเสนอเป็นนโยบายคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนทท้องถิ่น จำกัด ชุดที่ 19 ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

       1. ด้านการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
       2. ด้านการให้กู้เงิน
       3. ด้านการลงทุน
       4. ด้านการขยายฐานสมาชิก
       5. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก
       6. ด้านการบริหารจัดการภายใน
       7. ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์

โดยมีประธานกรรมาการดำเนินการ ชุดที่ 19 (นายวีระ สายลุน) คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 19 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ (นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง) คณะที่ปรึกษากรรมการ ชุดที่ 19 พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันกว่า 45 คน

 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ