เชิญเข้าร่วมงานมุทิตาจิตสมาชิก สอ.อปท. ประจำปี 2566
IP: 27.145.1.117
 

 

สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วม

โครงการฝึกอบรมและแสดงมุทิตาจิต

ครั้งแรกของ สอ.อปท.

 

สำหรับสมาชิก

     ผู้มีอายุครบ 60 ปี ที่มีคุณสมบัติได้รับบำเหน็จสมาชิก ตามรายชื่อแนบท้าย

 

กำหนดวัน เวลา และสถานที่

     - ในระหว่างวันศุกร์ที่ 8 และวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566

     - ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมงาน สามารถส่งแบบตอบรับได้ที่

      welfaresaving@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ - 10 สิงหาคม 2566

 

ภายในงานพบกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ

     - การบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ  มิ่งรุจิราลัย (ดร.นิติภูมิ นวรัตน์)

     - สิทธิประโยชน์จากสหกรณ์ฯ ที่จะได้รับหลังจากเกษียณอายุราชการ

     - งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิต

ฯลฯ

 

ทั้งนี้ สำหรับสมาชิกผู้ร่วมงานจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสวัสดิการบำเหน็จและของที่ระลึกจาก สอ.อปท.

 

 

1. ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ประจำปี 2566 

2. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ 

3. กำหนดการโครงการฯ 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ