ผลการพิจารณาอนุมัติสวัสดิการสมาชิก ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (เพิ่มเติม)
IP: 27.145.0.251
 

 

ประกาศผลการอนุมัติเงิน

สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 

ประจำเดือนมิถุนายน(เพิ่มเติม) 2566

โอนเงินธนาคารกรุงไทย วันที่ 8 สิงหาคม 2566

 

เงินสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

 

   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว 

           กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  

  
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ