ผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก)
Posted: Admin Date: 2023-08-18 09:06:48
IP: 58.8.172.150
 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

ประกาศผลการอนุมัติสมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ (กรณีสมาชิกลาออก)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566

(โอนทุนเรือนหุ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566)
 

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ