การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 19 ครั้งที่ 4/2566
IP: 124.120.180.107
 
 
 
 
 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 19

ครั้งที่ 4/2566

  

 

 

   

 

          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. สอ.อปท. ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 19 ประจำปีบัญชี 2566 ครั้งที่ 4/2566 ณ โรงแรมธาราแกรนด์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายชาญขณา แขวงอินทร์ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการดำเนินการ คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะที่ปรึกษาสหกรณ์ ผู้แทนสหกรณ์จังหวัด ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งมีวาระพิจารณาสำคัญดังนี้

- รับทราบผลการดำเนินงานประจำเดือนกรกฎาคม 2566

- อนุมัติรับสมัครสมาชิกใหม่ และการขอกลับเข้าเป็นสมาชิก

- อนุมัติให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ และการโอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์

- อนุมัติให้ความเห็นชอบกำหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยผู้จัดการ

- อนุมัติรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

- อนุมัติรับการประนอมหนี้จากลูกหนี้ และชะลอการดำเนินคดีความ

- อนุมัติเงินให้กู้แก่สมาชิก
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ