การแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ สำคัญอย่างไร? ทำไมต้องแต่งตั้ง?
IP: 27.145.8.236
 

การแต่งตั้งผู้รับประโยชน์ สำคัญอย่างไร? ทำไมต้องแต่งตั้ง?

 

1. ผู้รับประโยชน์คือใคร

          เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์จะจ่ายเงินค่าหุ้น เงินรับฝาก เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินผลประโยชน์ หรือเงินอื่นใดบรรดาที่สมาชิกผู้ถึงแก่กรรมมีอยู่ในสหกรณ์ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้ หรือถ้ามิได้ตั้งไว้ ก็คืนให้แก่ บุคคลที่ได้นําหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการดําเนินการว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น ภายหลังจากที่สหกรณ์หักเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว ตามที่กำหนดในข้อ 46 วรรคหนึ่ง และข้อ 47 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

2. วิธีการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ทำอย่างไร

         สมาชิกสามารถจัดทำเอกสารด้วยตนเองได้โดยการดาวน์โหลดหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์จากหน้าเว็บไซต์ของสหกรณ์ ดาวน์โหลดหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ที่นี่ >> Click

         สมาชิกกรอกข้อมูลพร้อมจัดทำเอกสารไว้ 3 ชุด ดังนี้

         - เก็บไว้ที่ตนเอง 1 ชุด

         - เก็บไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัดตนเอง 1 ชุด

         - จัดส่งให้กับสหกรณ์ 1 ชุด จัดส่งทางไปรษณีย์มายังสำนักงานสหกรณ์

 

3. วิธีการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์ทำอย่างไร

         สมาชิกสามารถจัดทำเอกสารด้วยตนเองได้โดยการดาวน์โหลดหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์จากหน้าเว็บไซต์ของสหกรณ์ ดาวน์โหลดหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ ที่นี่ >> Click

สมาชิกกรอกข้อมูลพร้อมจัดทำเอกสารไว้ 3 ชุด ดังนี้

         - เก็บไว้ที่ตนเอง 1 ชุด

         - เก็บไว้ที่หน่วยงานต้นสังกัดตนเอง 1 ชุด

         - จัดส่งให้กับสหกรณ์ 1 ชุด จัดส่งทางไปรษณีย์มายังสำนักงานสหกรณ์

 

 

ข้อควรระวัง

1.กรณีที่มีการแก้ไข ให้ขีดฆ่าข้อความเดิม และลงลายมือชื่อกำกับทุกแห่ง (ห้ามใช้ยางลบหรือหมึกขาวบนเอกสาร)

2.ต้องมีผู้ลงลายมือชื่อเป็นพยาน จำนวน 2 คน และพยานต้องไม่ใช่ผู้รับโอนประโยชน์

3.เขียนตัวบรรจง ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์ของท่าน

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ