อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์
Posted: Admin Date: 2023-08-30 11:53:19
IP: 27.145.8.236
 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สอ.อปท.

 

1. เงินกู้สามัญ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม >> Click ที่นี่

          เงินกู้สามัญบุคคลค้ำประกัน สำหรับสมาชิกสามัญ เพื่อเป็นสวัสดิการเงินให้กู้ของสมาชิกสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี

          เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน สำหรับสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ เพื่อเป็นสวัสดิการเงินให้กู้ของสมาชิกสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี

          เงินกู้สามัญปรับโครงสร้างหนี้ สำหรับสมาชิกสามัญ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ให้สามารถผ่อนผันชำระหนี้ หรือขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมเป็นปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี

          เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา สำหรับสมาชิกสามัญ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ในเรื่องการศึกษาสำหรับสมาชิกและครอบครัวสมาชิก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

          เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือภัยพิบัติ สำหรับสมาชิกสามัญ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผู้กู้ ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

          เงินกู้สามัญข้าราชการบำนาญ สำหรับสมาชิกสามัญ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผู้กู้ ที่รับเงินบำนาญ ทั้งนี้ สมาชิกผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี

          เงินกู้สามัญรับสภาพหนี้ สำหรับสมาชิกสามัญ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผู้ค้ำประกัน ที่ประสงค์ชำระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

          เงินกู้สามัญโครงการพัฒนคุณภาพชีวิต  สำหรับสมาชิกสามัญ เพื่อเป็นสวัสดิการเงินให้กู้ของสมาชิกสหกรณ์

          โครงการระยะที่ 1 อัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) - สิ้นสุดโครงการแล้ว

          โครงการระยะที่ 2 อัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี เหมาะสมรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่เคยมีเงินกู้กับสหกรณ์และสถาบันการเงินเลย - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (เริ่ม 1 ส.ค. 66 - 31 ต.ค. 66)

 

 

2. เงินกู้พิเศษ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม >> Click ที่นี่

          เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ สำหรับสมาชิกสามัญ เพื่อเป็นสวัสดิการเงินให้กู้ในการซื้อ หรือไถ่ถอน หรือก่อสร้าง หรือต่อเติม หรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยของสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบรรได ดังนี้

          งวดที่ 01 ถึง งวดที่ 012 อัตราร้อยละ 3.60 ต่อปี

          งวดที่ 13 ถึง งวดที่ 024 อัตราร้อยละ 4.35 ต่อปี

          งวดที่ 25 ถึง งวดที่ 360 อัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี

          เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน สำหรับสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ เพื่อเป็นสวัสดิการเงินให้กู้ของสมาชิกสหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี

 

3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม >> Click ที่นี่

          เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีเงินสด และเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร สำหรับสมาชิกสามัญ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ในกรณีเร่งด่วน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ