การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหักเงินนำส่งให้แก่สหกรณ์ ประจำปี 2566
IP: 27.145.8.236
 

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด

เรื่อง  การจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี ๒๕๖๖ (งวดที่ ๑ และงวดที่   เพิ่มเติมครั้งที่  )

 

» รายละเอียดรายงานค่าตอบแทนหน่วยงาน (งวดที่ ๑ และงวดที่ ๑ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑) 

 

» หนังสือนำส่งการจ่ายเงินค่าตอบแทนธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(ค่าธรรมเนียมรายการละ ๓ บาท) 

 งวงที่ ๑       เงินเข้าวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

 งวงที่ ๑ เพิ่มเติมครั้งที่         เงินเข้าวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

»หนังสือนำส่งการจ่ายเงินค่าตอบแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ค่าธรรมเนียมรายการละ ๑๐ บาท) 

 งวงที่ ๑     เงินเข้าวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

 งวงที่ ๑ เพิ่มเติมครั้งที่         เงินเข้าวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

 

» รายละเอียดเอกสาร แบบฟอร์ม และวิธีการกรอกข้อมูล เพื่อขอรับค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหักเงินนำส่งให้สหกรณ์ฯ 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ