แจ้งผลการอนุมัติเงินกู้สามัญและโครงการ (ตัดรอบเอกสารวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๖)
Posted: Admin Date: 2023-11-21 14:17:14
IP: 124.122.218.151
 

 

อนุมัติเงินกู้สามัญและโครงการ

รอบโอนเงินในวันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

 

   รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ (เริ่มชำระงวดแรกเดือนธันวาคม ๒๕๖๖)  

 

   รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระยะที่ 2 (เริ่มชำระงวดแรกเดือนธันวาคม ๒๕๖๖)  

 

 

หมายเหตุ :

๑. การนําส่งเงินให้สหกรณ์ให้หักจากเงินเดือนหรือรายได้อื่น (หักหน้าฎีกา) ตั้งแต่งวดที่ ๑

๒. การชําระเงินให้หักจากหน้าฎีกาหน่วยงาน โดยยึดใบแจ้งหนี้รายเดือนเป็นสำคัญ

๓. ชําระต่องวดยังไม่รวมหุ้นรายเดือน

 
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ